Podmienky ochrany osobných údajov

 Univerzálne podmienky ochrany osobných údajov, použiteľné pre GDPR. Podmienky ochrany osobných údajov sú nutnou súčasťou internetového obchodu. Shoptet neručí za aktuálnosť vzorových podmienok k dátumu ich stiahnutie.

Vzorové podmienky ochrany osobných údajov vrátane usmernení k ich úprave na stiahnutie tu: https://www.shoptet.sk/univerzalne-podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

Podmienky ochrany osobných údajov 

 I  Základné ustanovenia 

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „ GDPR ”) je Freebody, s.r.o. - organizačná zložka,  IČO 54 405 777 sídlom Trojičné námestie 140/10, 917 01 Trnava  (ďalej len: „ správca “). 
 2. Kontaktné údaje správcu sú 

             adresa: Barefoot leguano, Trojičné námestie 140/10, 917 01 Trnava

            emailom: barefoot@leguano.sk

             telefón: 00420 702 162 626

    3.Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou         osobou je              fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad         meno, identifikačné číslo, lokačné     údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby. 

   4. Správca nemenoval poverenú osobu na ochranu osobných údajov. 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov 

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.  2.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy. 

  

III.  Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov 

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, 
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, 
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 

      2.Účelom spracovania osobných údajov je 

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť, 
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. 
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. 

IV. Čas uchovávania údajov 

 1. Správca uchováva osobné údaje 
 • po dobu potrebnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.  
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže. 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu) 

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby 
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, 
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, dopravcom GLS a účtovník. 
 • zaisťujúce marketingové služby. 
 1. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. 

   VI. Vaše práva 

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte 
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 
 • právo na  opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. 
 1. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a 
 2. právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. 
 3. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.  Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. 

   

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov 

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. 

      2.Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk najmä heslami a úložiskami osobných údajov v listinnej podobe. 

      3.Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby. 

 VIII. Záverečné ustanovenia 

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 

      2.S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste  oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 

      3.Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli. 

  

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.2.2022.