Obchodné podmienky

Spoločnosť  Freebody,s.r.o.-organizačná zložka

IČO: 54405777, DIČ:4120294145, DIČ SK4120294145  so sídlom Trojičné námestie 140, 917 01 Trnava, je právnickou osobou v Slovenskej  republike zapísanou v obchodnom registri pod spisovou značkou 12099/T, vedenou na na Okresnom súde v Trnave.

 
na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.leguano.sk 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „ obchodné podmienky “) obchodnej spoločnosti, so sídlom, identifikačné číslo:, zapísané v obchodnom registri vedenom, oddiel, vložka (ďalej len „ predávajúci “) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „ občiansky zákonník “) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „ kúpna zmluva “) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „ kupujúci“ “) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese (ďalej len „ webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „ webové rozhranie obchodu “). 

1.2. Obchodné podmienky sa  nevzťahujú na prípady , keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. 

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. 

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. 

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

 UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „ užívateľský účet “). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. 

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. 

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. 

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. 

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). 

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb. 

 UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. 

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Daň z pridanej hodnoty je v sadzbe 2 %. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. 

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. 

3.4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: 

 • 4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), 
 • 4.2. spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a 
 • 4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „ objednávka “). 

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. 

3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil. 

3.7. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „ elektronická adresa kupujúceho “). 

3.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). 

3.9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť pätnásť dní. 

3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. 

3.11. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho zmenenú ponuku s uvedením možných variant objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho. 

3.12. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty. 

3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. 

3.14. Predávajúci môže ponúkať tovar iba na území Českej a Slovenskej republiky. Do ostatných krajín je platné exportné obmedzenie. 

 

 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: 

 • 1.1. v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Barefoot leguano, Trojičné námestie 140/10, 917 01 Trnava, Pondelok–Štvrtok: 10-18 hodín, Piatok: Zatvorené,  Sobota 10-14 hodín. Aktuálna pracovná doba je uvedená na  https://www.leguano.sk/kontakty/
  4.1.2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; 
 • 1.3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho   
  pre slovenských zákazníkov:  EUR Fio banka č. účtu: 2502135908/8330, 

  IBAN: SK13 8330 0000 0025 0213 5908, BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

 • vedený v spoločnosti (ďalej len „ účet predávajúceho “); 
 • 1.4. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému; 
 • 1.5. bezhotovostne platobnou kartou; 

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.  

Sadzobník doručenia: 

Dopravné a balné pri objednávke nad 44,- €: ZADARMO 

Osobný odber: ZADARMO 

Doručenie Prepravca Cena Dobierka 

Poštovné GLS 5,- EUR 

Poštovné Zásielkovňa 5 EUR 

Ak si objednáte tovar v hodnote 44, - EUR a viac, doručenie ani balenie neúčtujeme. 

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred. 

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. 

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. 

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. 

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy: 

 • 1.1. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu 
 • 1.2. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a vyskúšal na bosú nohu z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, 
 • 1.3 o dodávke tovaru, ktorý po vyskúšaní kupujúcim javí známky užívania, 
 • 1.4 odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy. 

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. 

5.3. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky alebo sídla predávajúceho. Pre doručovanie odstúpenia od zmluvy platia ustanovenia čl. 11 týchto obchodných podmienok. 

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. 

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. 

5.6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. 

5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. 

5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček. 

 

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. 

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. 

 7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

 7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka). 

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal: 

 • 7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, 
 • 7.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa, 
 • 7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, 
 • 7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a 
 • 7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. 

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. 

7.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. 

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy bolo predávajúcemu oznámené, že sa pri tovare vyskytuje vada. 

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho. 

  

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

8.1 Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho. Reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom Predávajúceho a právnym poriadkom platným v SR. Tovar je možné reklamovať u predajcu podľa podmienok reklamačného poriadku. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. 

8.2 Ako doklad o záruke vystavuje spoločnosť Freebody ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad, paragón, alebo faktúru so všetkými náležitosťami účtovného dokladu a ďalšími potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dátum, cena, množstvo, číslo objednávky). V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácia riadi Občianskym zákonníkom podľa zákona č. 89/2012 Zb. s prihliadnutím na tento reklamačný poriadok. Pri predĺženej lehote sa reklamácia riadi výhradne týmto poriadkom. 

8.3 Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Žiadame kupujúceho o kontrolu zásielky za prítomnosti dopravcu a v prípade zistenia poškodenia zásielky o reklamácii priamo u dopravcu. Dopravca následne spíše s adresátom protokol o závade a zásielka bude doručená späť odosielateľovi. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu: barefoot@leguano.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.  

8.4 Záručná lehota je u nového tovaru 24 mesiacov. Lehota končí dňom, ktorý sa číselným označením zhoduje s dňom, kedy začala ako príslušný počet mesiacov neskôr. Dĺžka lehoty v mesiacoch je uvedená pri každom tovare v obchode predávajúceho a je dostatočne vyznačená na doklade o zakúpení. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záruka za akosť, zaniknú, ak neboli uplatnené v uvedenej dobe. V prípade vybavenia reklamácie formou výmeny tovaru nebeží nová lehota, rozhodujúca je lehota začínajúca plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. 

8.5 Miestom na uplatnenie reklamácie je kamenný obchod Predávajúceho: Barefoot leguano, Trojičné námestie 140/10, 917 01 Trnava 

8.6 Kupujúci oznámi reklamáciu, osobne, e-mailom, alebo telefonicky. Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky. Balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru. Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, pokiaľ bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na nadobúdacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké číslo objednávky. 

8.7 Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenie vzniknuté: neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zaobchádzaním používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, pokiaľ je výrobcom určený tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami tovaru bolo poškodené prírodnými živlami alebo vyššou mocou. 

8.8 Tovar odovzdaný na reklamáciu bude testovaný iba na závadu písomne uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom závady). Ak sa zistí, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok, ale nesprávne zaobchádzanie kupujúceho, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka. Predávajúci zodpovedá za skryté vady tovaru, ktoré sa objavia pri prevzatí Kupujúcim a počas záručnej doby. 

 8.9 Spôsob vybavenia reklamácie 

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu tejto súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade zľavy nemožno neskôr túto vadu reklamovať. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva patria kupujúcemu, ak síce ide o vady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť. Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Pokiaľ bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. (Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po prijatí tovaru do dňa vybavenia reklamácie. Nie do vyzdvihnutia kupujúcim! O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.) 

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60-tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie. Výška tohto poplatku je 0,5, - EUR / deň. 

  

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru 

9.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka. 

9.3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. 

9.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj , so sídlom Pekárska 23, 917 01  Trnava 1 , internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy. 

9.5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 

9.6. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Prehlásenie predávajúceho: Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Celé znenie Ochrany osobných údajov nájdete tu  http://eshop.leguano.cz/ochrana-osobnich-udaju 

 

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

 

11.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. 

11.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. 

 1. DORUČOVANIE

 

12.1. Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí byť doručená poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy urobeného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, pokiaľ je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslané. 

12.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné. 

12.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho. 

 1. klub leguano ® 

13.1. Členovia vernostného leguano ®  club automaticky súhlasia so zasielaním reklamných oznámení. 

13.2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť výšku a pravidlá vernostných zliav a akcií. 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

14.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

14.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. 

14.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. 

14.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

14.5. Kontaktné údaje predávajúceho:  

 Barefoot leguano, Trojičné námestie 140/10, 917 01 Trnava, Slovensko

 

 Mobil: +421 918 873 560

  e.mail:  barefoot@leguano.skhttp://www.leguano.sk 

Schválil PhDr. Petr Exnar konateľ Freebody, s.r.o. - organizačná zložka

Vypracované v súlade s občianskym zákonníkom. Aktualizované 1.5.2022.